Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych Agora Konferencje

Rozdział 1. Definicje

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:

 1. Organizator – Agora Konferencje Dariusz Hein z siedzibą w Poznaniu, ul. Błażeja 10L/6, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP 782-132-02-64, Regon 630298641
 2. Zamawiający – osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego*, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w zgłoszeniu uczestnictwa w Szkoleniu.
 3. Składający zamówienie – osoba fizyczna/osoby fizyczne/ upoważniona do reprezentowania zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiającego np. Zarząd spółki, prokurent działający zgodnie z reprezentacją określoną w rejestrze przedsiębiorców, pełnomocnik itp.
 4. Uczestnik – uczestniczący w Szkoleniu: Zamawiający będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.
 5. Szkolenie – organizowane lub współorganizowane przez Organizatora:
  • Konferencja – konferencja, kongres, zjazd lub inne przedsięwzięcie o podobnym charakterze.

* Art. 221 KC – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rozdział 2. Zgłoszenie

 1. Warunkiem zgłoszenia udziału w Szkoleniu jest przesłanie Organizatorowi przez Zamawiającego – w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie www, faksem lub pocztą – wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków udziału w Szkoleniu, wynikających z zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunków.
 3. Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego i złożenia  zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku takiego upoważnienia Organizatorowi  przysługuje prawo do obciążenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami szkolenia.

Rozdział 3. Wpisanie na listę uczestników

 1. W ciągu 3 dni roboczych od przesłania Organizatorowi formularza zgłoszenia  Zamawiający otrzyma (za pośrednictwem: e-maila), potwierdzenie wpisania Uczestnika na listę szkolenia – Potwierdzenie uczestnictwa w Szkoleniu. Organizator przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do dokonania zapłaty (m.in. nr rachunku bankowego, tytuł wpłaty, kwotę).
 2. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu.
 3. Po złożeniu zgłoszenia, jednak nie później niż 5 dni przed terminem Szkolenia, Zamawiający otrzyma „Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w Szkoleniu”, zawierające m.in. dane o miejscu Szkolenia, informacje organizacyjne lub dodatkowo fakturę pro forma.

Rozdział 4. Płatność za Szkolenie

 1. Płatności za Szkolenie można dokonywać w następujący sposób:
  • poprzez przelew bankowy na podany numer bankowy
  • na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma, przesłanej przez Organizatora przed terminem Szkolenia
  • na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora.
  • wpłaty własnej gotówka w trakcie trwania Szkolenia
 2. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 14 dni po zaksięgowaniu wpłaty lub najpóźniej 7 dni po odbytym Szkoleniu.  Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego upoważnioną. Faktura VAT zostanie wysłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Szkoleniu.
 4. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu danych umożliwiających jego identyfikację oraz identyfikację Szkolenia
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeśli opis przelewu nie umożliwia identyfikację Uczestnika lub Szkolenia
 6. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest mieć przy sobie dowód wniesienia opłaty za uczestnictwo i w razie wątpliwości okazać go w Sekretariacie Szkolenia
 7. W przypadku wnoszenia opłaty za uczestnictwo na miejscu, przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania szkolenia, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż z tego tytułu nie przysługuje mu rabat ani upust opłaty za uczestnictwo.

Rozdział 5. Rezygnacja

 1. Dla ważności oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z udziału w Szkoleniu (odstąpienie od umowy) wymagane jest zachowanie formy pisemnej i jego doręczenie do Organizatora listownie lub za pomocą faxu albo na adres mailowy Organizatora (decyduje data wpływu pisma do Organizatora).
 2. Doręczenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w:
  • Konferencji – nie później niż 14 dni przed terminem,

nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.

 1. W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu w terminach późniejszych niż terminy podane w pkt. 2 rozdziału 5 lub w przypadku nieprzybycia Uczestnika na Szkolenie bez wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje opłata za uczestnictwo w Szkoleniu w pełnej wysokości.
 2. W przypadku złożenia zamówienia na Szkolenie po terminie rezygnacji podanym w pkt. 2 rozdziału 5 i braku uczestnictwa w Szkoleniu, Organizatorowi przysługuje opłata za Szkolenie w pełnej wysokości.
 3. W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Szkoleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Szkolenia wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail).

Rozdział 6. Reklamacje

 1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Szkolenia w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
 2. Reklamacje należy przekazywać w formie pisemnej, listem poleconym lub za pomocą faxu albo e-mailem na adres Organizatora.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
 4. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dodatkowych czynności wyjaśniających (konsultacje prawne, opinie zewnętrznych podmiotów) czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej – listownie lub za pomocą poczty e-mail.
 6. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu o którym mowa w pkt. 1 rozdziału 7 pozostaną bez rozpatrzenia.

Rozdział 7. Informacje dodatkowe

 1. Każdy Uczestnik po Szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział w Szkoleniu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu Szkolenia lub zmiany prelegenta, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.
 3. Organizatorowi, w terminie do dnia rozpoczęcia Szkolenia, przysługuje prawo do jego odwołania (odstąpienie od umowy) w szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia Szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym zwłaszcza w przypadku nieotrzymania minimalnej liczby zgłoszeń.
 4. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator może zaproponować Zamawiającemu udział w Szkoleniu w innym terminie.
 5. W przypadku odwołania Szkolenia , Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów przejazdu, rezerwacji hotelowych i innych kosztów, związanych z udziałem w Szkoleniu z wyjątkiem zwrotu uiszczonej na rzecz Organizatora opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu.
 6. Zwrot kosztów za uczestnictwo w Szkoleniu  nie będzie wypłacany, jeśli  Agora Konferencje  nie ma wpływu na odwołanie lub przeniesienie szkolenia lub konferencji  (nadzwyczajne okoliczności, których nie można było uniknąć wszystkimi rozsądnymi środkami- epidemie, powodzie, kataklizm , stan wyjątkowy ). W takim przypadku zostanie zaproponowany inny termin Szkolenia. Wpłacona kwota przez Uczestnika będzie obowiązywać w nowym terminie Szkolenia. Organizator w takiej sytuacji nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów jakie Uczestnik poniósł w związku ze zmianami opisywanymi powyżej.
 7. Organizator oświadcza, że materiały udostępniane Uczestnikom podczas Szkolenia są objęte ochroną prawa autorskiego. Zamawiający i/lub Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych nie dotyczą usług szkoleniowych świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych obowiązują od dnia 1 kwietnia 2014 r.
 5. Agora Konferencje jest uprawniona do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zachowane są prawa Zamawiającego wynikające z tej wersji Ogólnych Warunków, które obowiązywały w chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia złożenia zamówienia.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszymi warunkami sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Agora Konferencje

61-608 Poznań

Ul. Błażeja 10L/6

Tel. 61 842 74 65

e-mail: biuro@agora-konferncje.pl